Zyrtati i NATO-së ja bën “8 me 2“ Vuçiqit pas deklaratës se Vuçiq ndaj KFOR-it në Kosovë…

Te gjitha ven dimet ne NATO, perfshire ato per KFORin, merren ne pajtue.shmeri me te gjitha 30 ven.det anetare, ka thene nje zyr.tar i NATOs per Radion Evropa e Lire, kur eshte pye.tur rreth deklarates se presi.dentit serb Aleksandar Vuçiq me 13 maj, se vendi i tij ka marre infor.macione nga burimet e inteligjences, se nje nga fu.qite e medha se shpejti do te fi.lloje te kerkoje zyrtarisht ter heqjen te forcave te KFORit dhe UNMIKut nga Kosova.

Te gjitha ven dimet ne NATO, perfshire ato per KFORin, merren ne pajtue.shmeri me te gjitha 30 ven.det anetare, ka thene nje zyr.tar i NATOs per Radion Evropa e Lire, kur eshte pye.tur rreth deklarates se presi.dentit serb Aleksandar Vuçiq me 13 maj, se vendi i tij ka marre infor.macione nga burimet e inteligjences, se nje nga fu.qite e medha se shpejti do te fi.lloje te kerkoje zyrtarisht ter heqjen te forcave te KFORit dhe UNMIKut nga Kosova.

 

Vuçiq ka thene po ashtu se do te per piqet te flase per kete çeshtje me Sekretarin e Per gjithshem te NATOs, Jens Stoltenberg, me te cilin pritet te tako.het me 17 maj ne Bruksel. Kemi marre infor.macione se nje nga fuqite e medha se shpejti do te filloje nje ker kese zyrtare per ter heqjen e KFORit dhe UNMIKut. Do te per.piqem te flas me Stoltenbergun per te bere gjith çka te mundur qe kjo te mos ndodhe, tha Vuçic.

UNMIKu, per katesisht Misioni i Perkohshem i Kom.beve te Bashkuara, eshte vendosur ne Kosove ne vitin 2000, pas suImeve ajrore te NATOs ne caqet e ush.trise serbe. Ai eshte vendosur ne baze te Rezo.lutes 1244, e cila eshte miratuar nga Keshi.lli i Sigurimit i Kombeve te Bashkuara ne qer.shor te vitit 1999 dhe e cila eshte ende ne fuqi.

error: Alert: Content is protected !!