Vellezerit e ver.ber qe nga lindja, shohin per here te pare. Video qe perloti boten …(VIDEO)

Nuk e la kot mekanikun për deputetin/ E mban Marku si princeshë: Shikoni shtëpinë super luksoze të Rudina Dembacaj, do t’ju ikë mendja

Nuk e la kot mekanikun për deputetin/ E mban Marku si princeshë: Shikoni shtëpinë super luksoze të Rudina Dembacaj, do t’ju ikë mendja

Dy vëllezër të vegjël të dës hpë ru ar për shikim presin tr an splan tim in e kor ne së, por lloji i dh uru esit për të cilin ata kanë nevojë është shumë i rr allë; ndërkohë, një Luca 5-vjeçar ka udhëtuar deri në Londër nga shtëpia e tij në Ser bi për të gjetur një ku rë që lu ft on më të rra llat e k an ce rit.

“Fëmija në një milion” ndjek ekipet mje kës ore në Great Ormond Street Hos pital në Londër për tetë muaj, duke kapur vetëm disa nga trajtimet e pab esu esh me pion iere që ndodhin atje çdo ditë. 13 fëmijë dhe familjet e tyre si në shtëpi ashtu edhe në s pit al, ndërsa m jek ët përpiqen të d ia gn os tikoj në kushtet e tyre të rra lla, dhe shpesh, ko m ple kse dhe të mësojnë se si t’i trajtojnë më mirë duke përdorur tekn ika më të mira.https://youtu.be/b3ttmtqx9uY

Leave a Reply