“V aksina ekziston, e kanë pr odhuar para disa muajsh”/ Madonna bën de klaratën sho kuese lidhur me ko ronavirusin

“V aksina ekziston, e kanë pr odhuar para disa muajsh”/ Madonna bën de klaratën sho kuese lidhur me ko ronavirusin

“V aksina ekziston, e kanë pr odhuar para disa muajsh”/ Madonna bën de klaratën sho kuese lidhur me ko ronavirusin

Inst agrami ka cen suruar një po stim të këngëtares Madonna, e cila ka shp ërndarë me 15 milionë ndj ekësit e saj një teori k onspirative lidhur me k oronavirusin.

Ajo u shpreh në video se për COVI D-19 ishte gjetur v aksina, dhe ishte gati prej muajsh që të përdorej por sipas saj, “liderët” e botës nuk e lejonin që të dilte për të ndaluar pa ndeminë.“Ata duan që fr ika të ko ntrollojë njerëzit dhe të pa surit të pasurohen dhe të v arfërit të va rfërohen.” Inst agram hyri dir ekt në a ksion duke e bll okuar videon me mbishkrimin: “Inf ormacion i rr emë”, duke detyruar këngëtaren që ta fshijë më pas. Në m ars të këtij viti, Madona e pë rshkroi ko ronavirusin si “barazuesin e shkëlqyer”.

Leave a Reply