Trump zb ulon a rmën e f rikshme të SHBA-ve: Mund t’i japë fund botës

Trump zb ulon a rmën e f rikshme të SHBA-ve: Mund t’i japë fund botës

Trump zb ulon a rmën e f rikshme të SHBA-ve: Mund t’i japë fund botës

Në një nga int ervistat me Bob Woodward, pr esidenti Donald Trump foli për një a rmë të fu qishme lu fte: “Unë ndërtova një a rmë b ërthamore … një a rmë që askush nuk e ka pasur kurrë më parë. Ne kemi diçka që nuk e keni parë kurrë dhe nuk e keni dëgjuar kurrë. Ne kemi diçka që Putin dhe Xi nuk e kanë id enë. Nuk e ka askush ….ajo që kemi ne në dorë është e pab esueshme “.

Sipas Washington P ost – “Woodward ka de klaruar se disa burime an onime kanë k onfirmuar se ushtria amerikane ka një u shtri të re s ekrete, për të cilën ata nuk japin detaje, dhe se pikërisht këto b urime ishin të b efasuar që Trump e kishte zb uluar atë, raporton la Repubblica

Leave a Reply