T ensionet arrijnë kulmin, shk ëmbim zj arri mes us htrive të dy shteteve të fuqishme

T ensionet arrijnë kulmin, shk ëmbim zj arri mes us htrive të dy shteteve të fuqishme

T ensionet arrijnë kulmin, shk ëmbim zj arri mes us htrive të dy shteteve të fuqishme

Te nsionet përgjatë kufirit të di skutueshëm Indi-Kinë duket se po përk eqësohen, tre muaj pas p ërpalljes së tyre më vd ekjeprurëse në d ekada.
Gjigandët aziatikë a kuzuan njëri-tjetrin këtë javë për dërgimin e ushtarëve në ter ritorin e tjetrit dhe hapën zj arr paral ajmërues për herë të parë në 45 vje t, duke ngritur sp ektrin e ko nfliktit ushtarak në shkallë të plotë.

India dhe Kina trashëguan mosm arrëveshjet e tyre t erritoriale nga periudha e su ndimit k olonial britanik.

Tre vj et pas pavarësisë së Indisë në 1947 dhe një vit pasi ko munistët erdhën në pushtet në Kinë, qe veria e re në Pekin filloi të pohonte me forcë pretendimet e saj dhe të h idhte poshtë traktatet e mëparshme që thotë se ishin nënshkruar me de tyrim.

Leave a Reply