Shqiptarja të dre dh shp irtin/ Im atë ishte mirë, më thanë do e sjellim për tre orë, vetëm kur e pashë në ark ivol

Shqiptarja të dre dh shp irtin/ Im atë ishte mirë, më thanë do e sjellim për tre orë, vetëm kur e pashë në ark ivol

Shqiptarja të dre dh shp irtin/ Im atë ishte mirë, më thanë do e sjellim për tre orë, vetëm kur e pashë në ark ivol

Shqipëria është duke kaluar një sit uatë të vë shtirë përsa i përket pande misë së koron avirusit. Numri i rast eve është në rrit je dhe shifrat e paci entëve të shtr uar në spi tale janë rritur ndje shëm. Në këto ditët e fu ndit, dys himet dhe ak uzat për atë se çfarë po ndodh në të vërtetë brenda sp italeve janë sht uar së tep ërmi. Një rast de noncimi lidhur me këtë ka mbërr itur edhe në red aksiëne e JOQ ALBANIA.

Një qytetare ak uzon bluzat e bardha për nda rjen nga je ta të babait të saj. Ajo tregon se babai pas një shqe tësimi, u mor nga ambulanca dhe u tha se do të kthehej për tre orë. Por sipas qytetares, babai ndë rroi je të pas 11 ditësh. Qyteatarja shton se babai i saj ishte në gjendje shumë të mirë shëndetësore dhe se nuk vua nte nga asnjë sëmu ndje, pasi disa kohë më parë kishte bërë edhe kontrollin e përgjithshëm.

Leave a Reply