Shoferi nxjerr nga autobusi të gjithë pasagjerët, arsyeja do ju b.efasoje

Shoferi nxjerr nga autobusi të gjithë pasagjerët, arsyeja do ju b.efasoje

Shoferi nxjerr nga autobusi të gjithë pasagjerët, arsyeja do ju b.efasoje

Shoferi një autobusi në Paris është bërë kryetemë në rrj.etet so.ciale, pasi së fundmi ka nxj.errë nga autobusi të gjithë pasagjerët sepse asnjëri prej tyre nuk kishte da.shur ta nd.ihmojnë një pasagjer të futet në autobus që ishte në ka.rrocë të inv.alidëve.

I n.ervozuar me faktin që askush nuk dës.hironte ta ndi.hmonte burrin në karrocë, shoferi ka r.eaguar a.shpër dike ua bërë me dije se ky është sta.cioni i tyre i fundit, dhe se të gjithë duhen të zbr.esin në tokë.Ndërkaq disa sekonda më vonë ka ndi.hmuar burrin në ka.rrocë të futet në au.tobus që ishte i shoqëruar nga vëllai, dhe më pas ka v.azhduar rrugën me vetëm dy pasagjerë.

Leave a Reply