Sherbela, b ari shqiptar që po e lu fton k oronavirusin

Agim Rama nga Shkodra, e kultivon edhe një bimë të veçantë, me emrin sherbela. Ajo, sipas tij, po ka ef ekte të mira në tr ajtimin e k oronavirusit. Përdorimi i sherbelasë, që Rama e kultivon në 6 hektarë sipërfaqe, është i thjeshtë. Pos për ko ronavirus, kjo bimë po thuhet se ka e fekt pozitiv edhe në lë kurë.

Janë disa ba rna që rekomandohen të përdorën në lu ftën me COVI D-19, por ende asnjë nuk është provuar se është 100 për qind efikase në lu ftimin e suk sesshëm të ko ronavirusit. Kronikë e gazetarit Qendresa Bellagoshi.

Leave a Reply