Qëndroi 12 vjet në Ko,Më, nuk do ta besoni cfarë tha kur u zgjua!

Martin Pistorious u rrit në Afrikë të Jugut me dy prindërit e tij, duke e kuptuar më pas se jeta e tij do të ndry,shonte përgjithmonë.

Kur ai ishte 12 vjeç, ai erdhi nga shkolla duke mos u ndj,erë mirë. Të bren,go,sur me gjendjen e tij, prindërit e dë,rguan në spi,tal për t’ia bërë të gjitha ana,lizat e mund,shme.

Për fat të ke,q, çdo gjë u kthye nega,tive pa përg,jigje reale se pse Martin ishte bërë kështu në këtë mënyrë.

Martin po bëhej çdo muaj e më k,eq, duke hum,bur kontrollin mbi trupin e tij.

Leave a Reply