O Zot a kanë shp irt? Dy vëllezërit shqiptar kanë bërë për sp ital nënën e tyre ditën e Bajramit

Dy mes hkuj kanë rr ahur nënën e tyre, më datë 31.07.2020 në Istog. Janë arres tuar dy të d yshuar meshkuj kosovar pasi që të njëjtit pas një marrëveshje e kanë sul muar fi zi kisht nënën e tyre. V ikt ima ka pranuar tra jtim mj ekësor ndërsa të d yshuarit pas int ervis timit, njëri prej tyre është dërguar në mbajtje ndërsa i dysh uari tjetër është liruar.

Dy mes hkuj kanë rr ahur nënën e tyre, më datë 31.07.2020 në Istog. Janë arres tuar dy të d yshuar meshkuj kosovar pasi që të njëjtit pas një marrëveshje e kanë sul muar fi zi kisht nënën e tyre. V ikt ima ka pranuar tra jtim mj ekësor ndërsa të d yshuarit pas int ervis timit, njëri prej tyre është dërguar në mbajtje ndërsa i dysh uari tjetër është liruar.

Leave a Reply