Një roje nate nga Elbasani gjen çantën me 3 mijë e uro por ia kthen pronarit. Por i shkr eti mori vetëm një…

Një roje nate në një lokal të qytetit të Elbasanit është përba llur me një ngja rje jo nga ato që na ndodhin çdo ditë. Pasi kli enti i fundit largohet, ai bën një xh iro në ka fenenë ku është i punësuar pasi ka për det yrë të ko ntrollojë çdo skutë të l okalit. Pasi i ka rënë rr otull, ka gjetur një çantë me 3 mijë e uro brenda në k opshtin para lo kalit.

Siç duket çantë e kishin ha rruar aty apo i kishte r ënë dikujt pasi në atë orë të vonë nuk e kishte vënë re asnjë prej kalimtarëve. Ai ia ka do rëzuar pe rsonit që e h arroi, por si falenderim mori vetëm një “mirupafshim”.

Leave a Reply