Një lajm i mirë për shqiptarët! Ja deri kur mund të qëndrojnë në Greqi për punë sezonale

Një lajm i mirë për shqiptarët! Ja deri kur mund të qëndrojnë në Greqi për punë sezonale

Një lajm i mirë për shqiptarët! Ja deri kur mund të qëndrojnë në Greqi për punë sezonale

Qeveria greke ka shtyrë deri në 31 dh jetor të këtij viti, lejen e posaçme për punonjësit sezonal kanë mësuar burime për TCH në Athinë. Është dërguar qarkorja e posaçme pranë drejtorive të decentralizuara të em igracionit në prefektura në të cilën,ur dh ërohen drejtoritë e em igracionit,të pranojnë ap likime për punonjës sezonalë, deri ne 31 dhj etor 2020.

Qarkorja sqaron se mbetet e pa ndryshuar proçedura, pra kushdo punëdhënës në sektorin bujqësor, dëshiron të punësojë një em igrant nga vendet e treta, mund të kryeje aplikimin pranë zyrave të decentralizuara të emigracionit në prefekturën e zonës që banon, të plotësojë një deklaratë përgjegjësie për punëdhenësin, me detyrimin e gjetjes se banësës, ta ketë të siguruar të paktën 20 ditë në 3 muajt e ardhshëm.

Leave a Reply