Ndenjti 5 Muaj Padrejtësisht Në Q Eli/ Vendoset Drejtësi Për Të Riun Shqiptar Që Dha Shp Irt Kur Ra Tërmeti I 26 Nëntorit; Familjarët Do Të Marrin…

Gjy kata Administrative e Shkallës së Parë Durrës ka pranuar pa dinë “Kompesim bu rgimi i padr ejtë” në vlerën maksimale sipas ligjit për trashë gimtarët dhe fam iljarët e të ndjerit Kristian Preçi.

I riu hu mbi je tën në të rmetin e 26 nëntorit 2019, vetëm pak javë pasi ishte li ruar nga b urgu. Preçi kishte fituar pafa jësinë pas 5 muajsh bu rgim të pad rejtë për vj edhjen e një celulari.

Sipas ‘FaxNews’ familja e të riut ka kër kuar kompensim për bu rgo sjen padre jtësisht të të riut. Ndërsa arritja në përfundimin se Kristjani ishte bur gosur padrejtësisht, u pranua nga Gjykata e Durrësit në ditën e sotme.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!