Mbante a rmë pa leje, reperi i njohur shqiptar d ënohet nga G jykata

Mbante a rmë pa leje, reperi i njohur shqiptar d ënohet nga G jykata

Mbante a rmë pa leje, reperi i njohur shqiptar d ënohet nga G jykata

Gj ykata Themelore në Pejë e ka d ënuar me 400 e uro g jobë, të ak uzuarin për a rmëmbajtje pa leje, Asdren Gjikolli, i njohur me emrin artistik Gjiko. Me 400 eu ro gjobë u dë nua edhe i ak uzuari tjetër për ar mëmbajtje pa leje, Valon Alija, r aporton “Betimi për Drejtësi”.

Sipas aktgj ykimit të shpallur të martën, nga kryetari i trupit gjykues, gj ykatësi Sami Sharraxhiu, shumën prej 400 e uro të pandehurit detyrohen ta paguajnë në afat prej 30 ditëve pasi aktgjykimi të marrë formën e pr erë.Sipas aktgjykimit të shpallur të martën, nga kryetari i trupit gjykues, gjykatësi Sami Sharraxhiu, shumën prej 400 eu ro të p andehurit d etyrohen ta paguajnë në afat prej 30 ditëve pasi aktgj ykimi të marrë formën e pr erë.

Leave a Reply