Maqedonasit në ”Panikë”, Nëse regjistrohen gjithë mërgata shqiptare, në maqedoni do flasim shqip!

Ga zetari maqedonas Dragan Pavlloviq-Llatas në një v1deo koment të tij ka thë.në se regjistrimi i diasporës shqiptare rrezikon tërë Re.publikën e Maqedonisë së Veriut. Sipas Llatasit nëse regjistrohet diaspora shqiptare dhe me këtë rri.tet përqindja e shqiptarëve në Maqedoni të Veriut, atëherë të gjithë maqedonasit do të duhet të më.sojnë gjuhën shqipe.

“Federa Iizimi dhe dygjuhësia është çështja më e rre.zikshme për Maqedoninë. Çdo njëri nga ju mund të ulet dhe të paramendon se si mund të duket në ven.din e tij, në lagjen e tij dygjuhësia, si do të duket në sportele, si do të duket nëpër shko.lla, si do të duket gjithandej? Dygjuhësi do të thotë humbje të vendeve të punës për ma.qedonasit dhe hapje të vendeve të reja për shqiptarët të cilat do t’i paguam të gjithë ne me qëllim që të krijohet mundësia për k0munikim në gjuhën shqipe. Në çdo spor.tel në Maqedoni do të duhet të ketë ndonjë që di gjuhën shqipe, në të gjitha shkollat duhet të ketë ndonjë që di shqip.” Sipas gazetarit maqedonas, nëse mërgata shqiptare re.gjistrohet e tëra, atëherë në Maqedoni të Veriut gjërat do të kompl.ikohen.

Ekziston marrëveshje e cila është e kon.firmuar para së gji.thash në mes të mërgatës shqiptare. Gjërat janë të kompIikuara, nuk janë të thjeshta. Shqip.tarët, jo vetëm këta të Maqedonisë, por edhe ata të Kosovës dhe Shqipërisë, radikaIët shqiptar këtë shans do ta mbajnë tërë kohën aktuale dhe do ta përsërisin.” Kjo është edhe një ar.sye pse duhet të regjistrohet diaspora shqip.tare.

error: Alert: Content is protected !!