M ediumi Amerikan ”çon pesh” gjithë Ballkanin nga kjo qe zb uluan për M erkel dhe Hashim Thaçin…

Me diumi i madh amerikan me baze ne New York Bl oomberg ne nje shkrim te gj te per gjendjen ne Ballkanin Peren dimor, ka nda re de taje inte resante per per pjekjet e dy su per fuqive, SHBA se dhe Rusise, qe te vazhdojne nd ikimin ne kete rajon. SHBAja per mes Kosoves, nderkohe Rusia permes Serbise.

Ne kete shkrim gjith ashtu permenden edhe prob lemet me te cilat po p erballet Bashkimi Evropian dhe nd erlidhjen qe zhvi llime te tilla kane me dialogun per normalizim te rapor teve nd ermjet Kosoves dhe Serbise, prob lem ky qe po vazhdon ta mbaje te tra zuar Ballkanin. Kjo nuk iu le rruge tje ter Kosoves dhe Serbise, perveç se te shpre sojne tek SHBAja dhe Rusia, thuhet ne ke te shkrim te Bloomberg.

Nder kohe permendet edhe perfshirja e Gjermanise, ko nkretisht kance lares, Angela Merkel ne keto bisedime. Ga zeta me baze ne New York thote se Merkel ka qene nje p rej lide reve qe eshte treguar e kujdesshme me id ene e ish pre si dentit te Kosoves, Hashim Thaçi, per shkembim te vendeve, duke ngada lesuar keshtu ne menyre ef ekltive diskutime te tilla.

Shqete simi i saj, ndryshe nga te tjeret, ishte se nje ide e tille do te ri hapte pl aget e lu ftes, dhe jo vetem ne mes te Kosoves dhe Serbise. Ka edhe fqinje te tjere me pr obleme te ndj eshme te kufijve, si Bosnja e Hercegovina, Shqiperia e Maqedonia e Veriut, thuhet ne kete shkrim te Blo omberg. Nder kohe si nje pr oblem tjeter i cili po cenon si gurine ne Ballkanin Perendimor, gazeta e permend Rusine e Vladilmir Putinit, te cilen shumica e njohesve te rajonit te Ballkanit Perendimor e f ajesojne per tendencen qe te mbaje kete rajon te tra zuar.

error: Alert: Content is protected !!