Lajm i mirë prej Ambasadës Gjermane / 5500 viza punësimi do të jepen për Kosovën

Instituti GAP ka mbajtur tryezë “Ikja e fuqisë punëtore nga Kosova: Sa do të ndikojë pandemia dhe rre.gullat e reja të migrimit të Gjermanisë në këtë fenomen?”.

Drejtoresha ekzekutive e institut GAP, Nora Latifi-Jashari tha se pan.demia pati efekte negative në gjendjen ekonomike.
Ambasadori gjerman në Kosovë, Jörn Rohde, tha se rregullorja e mi.ratuar në vitin 2016 nuk e kufizoi numrin e vizave që jepen.Ai ka bërë të ditur se kanë lëshuar 5 500 viza dhe se duhet që të plotë.sohen kushtet ligjore nga të gjithë ata që duan të udhëtojnë në Gjermani.

“Asnjëherë nuk ka pasur dhe nuk ka një numër maksimal të migrantëve për të hyrë në Gje.rmani. Vizat për studim, arsim, bashkim familjar jepen pa ndonjë kufizim, vetëm a plotësohen kushtet ligjore. Ambasada e Gjermanisë ka lëshuar 5 500 viza për të gjitha llojet e punësimit”.“Vitin e kaluar jam befasuar sesi Amba.sada Gjermane ka arritur që të jap viza më shumë se çdo seksion tjetër. Jemi duke rritur numrin e stafit në sek.sionin e vizave. Lidhur me atë sesa viza do të lëshohen është e vështirë të them, e ke.mi një kuotë”.

Zëvendësministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Ilir Kapiti tha se ikja e të ri.njve ka ndodhur si pasojë e keqmenaxhimit dhe k orrupsionit shumë vjeçar.“Kjo është si pasojë e një korrupsioni dhe një keq.menaxhimi”.

Nora Hasani, nga Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare tha se ikja e të rinjve nuk ta bëjë vetëm me mun.gesën e vendeve të punës, duke shtuar se 1/3 e të punësuarve po largohen nga Kosova, raporton EO.“Çka po ndodh aktualisht në sektorin privat në Kosovë, mund të themi se pandemia e ka vështirësuar situatën. Edhe prej stu.dimeve del se është sfidë që bizneset të rriten. 1/3 e të punësuarve po largohen nga Kosova dhe kjo është shumë shqe.tësuese”.

“Duhet të flasim më njerëzit, t’i dëgjojmë, nuk është vetëm mungesa e vendeve të punës, është më kom.plekse. Ajo që do t’i mbajë të rinjtë në vend është një vizion i qartë. Ne duhet të iu japim mundësi të rinjve”.Gentian Gashi, hulumtues në GAP, tha se pandemia ka ndikuar edhe në migrimin e qy.tetarëve nga Kosova për në Gjermani.

“Në Gjermani Bruto Produkti vendor kishte rënë në 11.3 për qind mes tre.mujorit të parë dhe të dytë të vitit 2020, papunësia kulmoi në 6.4 për qind dhe vendet e punës ranë në 3.3 për qind”.“Në të një.jtën kohë edhe në Kosovë shkalla e papunësisë arriti në 27.2 për qind ne tremujorin e dytë dhe numri i të punë.suarve në tremujorin e parë të vitit 2020 kishte rënë për 50 mijë punëtorë. Pandemia ndikoi edhe në migrimin nga Kosova në Gjer.mani”, tha ai.

error: Alert: Content is protected !!