Lajm i mirë/ Personat që kanë kaluar Co.vid me simptoma të lehta, mund të kenë imunitet të përhershëm

Një st udim i kr yer nga Un iversiteti i Uashingtonit në St Louis ka dalë në pë rfundimin se pe rsonat që e kanë kaluar k oronavirusin me si mptoma të l ehta kanë an titrupa ga ti një vit pas sh ërimit.

Ky st udim rr ëzon pr etendimet e më pa rshme, sipas të ci lave an titr upat mund të la rgoheshin në një pe riudhë më të shk urtër kohe. St udimi ka dalë në pë rfundimin se qe lizat im une vi jojnë të kr ijojnë an titr upa edhe pas rë nies së ni velit të an titr upave.

error: Alert: Content is protected !!