Lajm i k eq për shqiptarët që kerkojn punë në Gjermani

Lajm i k eq për shqiptarët që kerkojn punë në Gjermani

Lajm i k eq për shqiptarët që kerkojn punë në Gjermani

Zëdhënësi i k.oalicionit C.DU/C.SU për Politika të Brendshme në Bundestag, Mathias Middelberg, ka thënë për gazetën gjermane “W.elt am So.nntag”, se ky shtet ka shë.nuar rë.nie të madhe ekon.omike dhe se tani janë 600 mijë të papunë më shumë sesa para një viti.

Gjermania do t’i vendosë ku.fizime fu.qisë punëtore nga Ballkani, pasi që numri i të pa punëve në këtë vend ka shë.nuar rritje si pa.sojë e pa.ndemisë COVI.D-19.“Në një gjendje të tillë, mosnd.ryshimi i rreg.ullores për Ballkanin Perëndimor nuk përbën op.sion. Prandaj po bëjmë fushatë për ku.fizim të qa.rtë të rregullores: dy në vend të pesë vjetëve dhe një ku.otë vjetore prej më së shumti 15.000 vetash”, ka thënë ai.

Leave a Reply