“Ky dimër do jetë ndryshe”, flasin m eteorologet: Ja çfare është zb uluar

“Ky dimër do jetë ndryshe”, flasin m eteorologet: Ja çfare është zb uluar

“Ky dimër do jetë ndryshe”, flasin m eteorologet: Ja çfare është zb uluar

St udiuesit që merren me ndryshimet kl imatike në Itali kanë dalë në k onkluzion se dimri i këtij viti pr itet të jetë i ftohtë sipas ndryshimit te kl imes.

W ebfaqja Ilmeteo.it ka si guruar r aportin e st udiuesve italianë, të cilët kanë zb uluar një an omali të çu ditshme në një pjesë të veçantë të Oq eanit Atlantik.

Një z onë e madhe e oq eanit midis Groenlandës jug-lindore dhe Islandës po shë nohen t emperatura sipërfaqësore që janë dukshëm më të ulëta se mesatarja.

Sipas këtij st udimi, mësohet se kjo an omali me kalimin e kohës mund të ndryshojë q arkullimin e t ermohalinës, e cila ndikon në d endësinë e ujit.

Ndër të tjera thuhet se kjo prirje e ftohtë në këtë pjesë të Oq eanit Atl antik do të vijojë edhe në muajt dhe v itet e ardhshme.

Leave a Reply