Kush i ha shtate hurma (axhva) ne mengjes, ate dite ai as nuk do te v’uaje nga hel’mi, as nga ma’gjia

Kush i ha shtate hurma (axhva) ne mengjes, ate dite ai as nuk do te v’uaje nga hel’mi, as nga ma’gjia

Kush i ha shtate hurma (axhva) ne mengjes, ate dite ai as nuk do te v’uaje nga hel’mi, as nga ma’gjia

Transmetohet nga Sa’d bin Ebi Vekkasi radiallahu anhu, se i Derguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem, ka thene: “Kush i ha shtate hurma (axhva) ne mengjes, ate dite ai as nuk do te v’uaje nga hel’mi, as nga magjia”. (Transmetojne Buhariu 10/203 dhe Muslimi 2047)

– Transmetohet nga Xhabiri dhe Ebu Seidi, Allahu qofte i kenaqur prej tyre, se i Derguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem, ka thene:

”Hurmat jane fruta, fara e te cilave vjen nga Xhenneti. Ato jane an’tidot (kunderhel’m) kunder hel’mimit, burim i pasur per rritjen e sasise se s’permes, ndersa pirja e ujit te hurmave medinase te konservuara largon magj’ine e shkaktuar nga syri i k’eq.” (Transmetojne Tirmidhiu 2067 dhe Ahmedi 3/78)

Leave a Reply