Kush i ha hurma në mëngjes, atë ditë ai as nuk do te vu aje nga hel mi, as nga ma gjia

Kush i ha hurma në mëngjes, atë ditë ai as nuk do te vu aje nga hel mi, as nga ma gjia

Kush i ha hurma në mëngjes, atë ditë ai as nuk do te vu aje nga hel mi, as nga ma gjia

Transmetohet nga Sa’d bin Ebi Vekkasi radiallahu anhu, se i Derguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem, ka thene:“Kush i ha shtate hurma (axhva) ne mengjes, ate dite ai as nuk do te v’uaje nga hel’mi, as nga magjia”. (Transmetojne Buhariu 10/203 dhe Muslimi 2047) – Transmetohet nga Xhabiri dhe Ebu Seidi, Allahu qofte i kenaqur prej tyre, se i Derguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem, ka thene: ”Hurmat jane fruta, fara e te cilave vjen nga Xhenneti.

Ato jane an’tidot (kunderhel’m) kunder hel’mimit, burim i pasur per rritjen e sasise se s’permes, ndersa pirja e ujit te hurmave medinase te konservuara largon magj’ine e shkaktuar nga syri i k’eq.” (Transmetojne Tirmidhiu 2067 dhe Ahmedi 3/78)

Hurma axhva, quhen hurmet e thata. Ibn Athiri, (Allahu e meshirofte), ka thene: ”Hurmat axhva jane nje lloj i hurmave me ngjyre te zeze. Fillimisht ato i ka mbjelle i Derguari alejhi selam, me duart e veta ne Medine.” Imam Kurtubiu, (Allahu e meshirofte), ka thene:

”Ate qe e kuptojme nga hadithet eshte se vetem hurmat axhva te Medines e kane karakteristiken e mbrojtjes nga hel’mimi dhe ma’gjia.” Megjithate, disa dijetare te tjere jane te mendimit se nese nuk mund te gjesh hurma nga Medina, ha nga cfaredo lloj i hurmave qe gjen.

Shejh Bin Bazi, (Allahu e meshirofte), ka pasur mendimin se nje mbrojtje e tille eshte e pergjithshme dhe shpresohet per cdo person qe hane ne mengjes shtate hurma, pa e perkufizuar ate me hurmat e Medines.”

edhe nje fjale te Hatabiut, i cili transmetohet te kete thene: ”Fuqia e sherimit te axhves kunder hel’mit dhe sih’rit eshte rezultat i duase se Pejgamberit salallahu alejhi ue selem, e jo pse kjo hurme e ka ndonje vecanti.”

Leave a Reply