Kurrë më mos i lani enët me ujë të ftohtë: Ortopedi paral ajmëron!

Kurrë më mos i lani enët me ujë të ftohtë: Ortopedi paral ajmëron!

Kurrë më mos i lani enët me ujë të ftohtë: Ortopedi paral ajmëron!

Rr ezikoni t’i t ëholloni k ërcet, h umbjen e el asticitetit dhe dh embjet

Shpëlarja e enëve dhe futja e duarve në ujë të ftohtë aspak nuk u bën mirë nyjave dhe indeve!

Spe cialistët e ort opedisë dhe i tr aumatologjisë së sistemit kockor-nyjor, shpjegojnë që kjo shprehi shk akton ndryshime ar trotike në nyja, tëhollim të kë rceve, hu mbje të elasticitetit dhe dh embje.

Shpëlarja e enëve në ujë të ftohtë posaçërisht mund të dë mtojë njerëzit të cilët v uajnë nga e ashtuquajtura s indromë e Ra ynaudit, për shk ak të re aksionit të f uqishëm të duarve ndaj t emperaturave të ulëta.Atëherë ndodh ng ushtimi i art erieve, gjë që rezulton me zvogëlimin e qarkullimit të gj akut për ç’shkak duart ftohen dhe mund të marrin ngjyrë të kaltër apo të bardhë, të shk aktojnë dh embje dhe mp irje.

Leave a Reply