KUJDES! Shikojeni çka i ndodhi Gjakovarit pasi tentoi t’ia jepte r yshfet policit 5 euro

KUJDES! Shikojeni çka i ndodhi Gjakovarit pasi tentoi t’ia jepte r yshfet policit 5 euro

KUJDES! Shikojeni çka i ndodhi Gjakovarit pasi tentoi t’ia jepte r yshfet policit 5 euro

Gjy kata Themelore në Gjakovë, të hënën, e ka dë nuar me 300 euro gjo bë dhe 1 vit bur gim me kusht të aku zuarin për dhënie të r yshfetit, Andon Vasiliu

Dën imi me kusht ndaj të akuz uarit Vasiliu nuk do të ek zekutohet, nëse në periudhën dy vjeçare i njëjti nuk kryen vepër tjetër p enale, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Sipas ak tgjykimit të shpallur nga gj ykatësi Mentor Bajraktari, i ak uzuari Vasiliu është i obliguar që gjobën ta paguaj në afat prej 15 ditësh, pas marrjes së ak tgjykimit në formë të shkruar.

Me ak tgjykim është bërë edhe k onfiskimi i bankënotës prej 5 euro, si objekt i veprës pen ale.

Leave a Reply