Këto janë a rmët e reja me të cilat do të pajiset U shtira e Kosovës

Us htrimet i kanë obligim për çdo mëngjes. Edhe tra jnimet me armë të gjata i kanë të shpeshta.

U shtria e Kosovës është e pajisur me këto ar më auto matike, por duket se ato nuk u mjaftojnë. Forca e Sigu risë tani po pl anifikon të furnizohet me pajisje shtesë dhe tashmë kanë nënshkruar disa kontrata për furnizim me mjete të nevojshme.

Një gjë të tillë e pohon ko mandanti i FSK’së, Rrahman Rama. Gjenerali Rama, bënë të ditur se për çfarë mjete kanë nevojë të furnizohen u shtarët e Kosovës. E pos pajisjeve të blin duara, tani ushtria e Kosovës po mendon të krijojë edhe fl otë ajrore. Rama, thotë se po mendojnë që të pajisen me h elikopterë.

Leave a Reply