Keni pr obleme me kujtesë? F orcimin e Kujtesës – Ja Pr oduktet që ju Duhen Çdo Ditë

Keni pr obleme me kujtesë? F orcimin e Kujtesës – Ja Pr oduktet që ju Duhen Çdo Ditë

Keni pr obleme me kujtesë? F orcimin e Kujtesës – Ja Pr oduktet që ju Duhen Çdo Ditë

Ju ndodh shpesh të harroni ku keni vënë ç elësat e sht ëpisë, makinës, telefonin apo syzet , ndonëse më pas zb uloni se i keni të vëna?

Kujtesa e dobët është një pr oblem që prek miliona njerëz në botë dhe që në përdtishmëri mund të jetë me të vërtetë një kokëçarje.

Pr oblemet me kujtesën janë gjithnjë e në rr itje me kalimin e moshës.

Ato nd ikohen dhe nxiten nga pr oblemet me gjumin, str esin, d epresioni, mu ngesa e vi taminës B, t iroidja, alkoli, d uhanpirja dhe il açet.

Në raste më të r ënda, kujtesa e va rfër nxitet edhe nga skl eroza apo s ëmundja e Alzh eimerit. Më poshtë do të zb uloni ushqimet që ju nevojiten për një mendje në formë.

Leave a Reply