“Jeta më është kthyer në ma.kth”, mje.kët nuk gjejnë ku.rë për 22-vjeçaren që nxjerr kristal nga sytë…(VIDEO)

“Jeta më është kthyer në ma.kth”, mje.kët nuk gjejnë ku.rë për 22-vjeçaren që nxjerr kristal nga sytë…(VIDEO)

“Jeta më është kthyer në ma.kth”, mje.kët nuk gjejnë ku.rë për 22-vjeçaren që nxjerr kristal nga sytë…(VIDEO)

Rasti i një vajze 22-vjeçare nga Armenia ka habitur mje kët. Satenik Kazaryan u shfaq në s p it al me dh i m bj e të t me rrsh m e që sh ka ktoh en nga kristalet që nxjerr nga s yt ë.

“Isha tek dentisti dhe mu duk sikur më hyri pluhuri në sy. Kjo më lë nd oi. Shkova tek oftalmologjisti dhe më dolën disa kristale nga sytë. Tani, jeta ime e përditshme është kthyer në ma k th”, tha ajo.Në fillim, mori një tr ajti m që duket se e qe tës oi por më vonë i dolën më shumë kristale dhe i la çe t nuk i bënin më efekt. Specialistët nuk arrinin ti besonin. Ata i kanë dërguar për analizë kristalet dhe nuk ka asnjë dia gno zë.

Vajza është e s hqetë su ar se lotët e kristaltë mund të jenë shenjë e pr o ble me ve më serioze. Por f atke qës ish t nuk bën dot traj ti me më të thelluara pasi familja është e v ar fë r.

Leave a Reply