Ja kush është argumenti që tregojnë se koha e ndodhjes së Kijametit është afër.

Ja kush është argumenti që tregojnë se koha e ndodhjes së Kijametit është afër.

Ja kush është argumenti që tregojnë se koha e ndodhjes së Kijametit është afër.

Ajetet kur`anore dhe hadithet e sakta tregojnë se Kijameti është afër. Shfaqja e shumicës së Shenjave të Kijametit tregon se ai është afër dhe se ne jemi në ditët e fundit të kësaj bote.

Allahu xh.sh. thotë: “Njerëzve u është afruar koha e llogarisë së tyre dhe ata të hutuar në pakujdesi nuk përgatiten fare për të”[1]; “E ku mund ta dish ti, ai ndoshta është afër!”[2]; “Ai u duket larg atyre, ndërsa neve na duket afër”[3] dhe “Kijameti është afruar dhe hëna u nda më dysh.”[4]

Këto ajete e shumë të tjerë të ngjashëm me to tregojnë se kësaj jete i është afruar fundi dhe është afruar koha, kur njerëzit kanë për tu transferuar në një banesë tjetër, ku cilido prej tyre do të marrë atë që meriton; nëse ka punuar mirë do të meritojë të mirën dhe nëse ka punuar k eq, ka për të merituar të k eqen.

Leave a Reply