Ja çka ndodhi me shqiptarët që udhëtuan dje për në ..

Ja çka ndodhi me shqiptarët që udhëtuan dje për në ..

Ja çka ndodhi me shqiptarët që udhëtuan dje për në ..

Të gjithë udhëtarët të cilët dje me aeroplanin e Vizerit nga Shkupi kanë arrit në qytetin Turku të Finlandës janë vendosur në k arantinë dhe do të testohen për Kovi d-19.Riita Liuksa, drejtore e Departamentit për mbrojtje civile të Turkut ka de klaruar se u dhëtarët që jetojnë në Finlandë do të shkojnë në k arantinë shtëpiake, ndërsa për të tjerët ka rantinë sigurojnë autoritetet lokale.

Ende nuk ka inf ormacione se sa nga rreth 130 u dhëtarët që arritën nga Shkupi janë finlandez dhe sa të huaj.U dhëtarëve nuk u është lejuar të shfrytëzojnë transport publik në rrugën nga aeroporti deri te vendi i k arantinës. Institucionet kompetente do të kontrollojnë nëse ka rantina respektohet, ndërsa për sh keljen eventuale të saj janë paraparë dë nime.

Leave a Reply