Ja cduhet te besh nese do te shtohet bereqeti dhe te zgjatet jeta

Ja cduhet te besh nese do te shtohet bereqeti dhe te zgjatet jeta

Ja cduhet te besh nese do te shtohet bereqeti dhe te zgjatet jeta

Vlera e mbajtjes se lidhjeve farefisnore:Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se ka thene: E kam degjuar te Derguarin e Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem te thote: “Kush deshiron qe t’i shtohet furnizimi dhe t’i zgjatet jeta, le te mbaje lidhjet farefisnore”. Shenon Buhariu (5985)

Ne hadith tregohet se frytet e mbajtjes se lidhjeve farafisnore jane te shumta. Prej tyre ka qe jane te shpejta qe ne dynja dhe te tjera te mevonshme ku personi fiton ne diten e Kiametit. Prej fryteve te saj te shpejta eshte se personit i shtohet furnizimi ne jeten e kesaj bote dhe i zgjatet jeta.

Shejhu i Islamit Iben Tejmije (Allahu e meshirofte!) ka thene: “Disa njerez kane thene: qellimi me te (zgjatjen e jetes) eshte bereqeti ne kohe ku per nje kohe te shkurter ben pune qe s’mund t’i bej kush vetem se per nje kohe te gjate. Kane thene: ‘furnizimi dhe caktimi se sa do jetoje njeriu jane te percaktuara dhe te shkruara’. Ketyre u thuhet: ky bereqet, e ai eshte shtimi ne pune dhe dobi, gjithashtu eshte i percaktuar dhe shkruar”.

Leave a Reply