Italia kërkon mbi 30 000 punëtorë për se zonin ve ror, nga kjo perfitojn edhe shqiptarët

Kjo ka bërë që ajo të har tojë Italia një dr aft li gjor për pra nimin e 30 850 em igr antëve nga vendet ekstra k omunitare mes të cilave është dhe Shqipëria për punësim sez onal gjatë vitit 2020

Ky dra ft,është mira tuar menjëherë nga Ministria e Bre ndshme italiane me ku shtin e kërkuar nga ministrii që të mos pranohen të hyjnë në Itali em igrant.Por kjo per shqiptaret nuk vlen, dhe ja cfare ju duhet per te punuar atje. Kjo ka bërë që ajo të har tojë Italia një dr aft li gjor për pra nimin e 30 850 em igrantëve nga vendet ekstra k omunitare mes të cilave është dhe Shqipëria për punësim sezonal gjatë vitit 2020

Leave a Reply