Hyn në fuqi l igji për pandeminë: 35 euro d ënimi për maskë, dalja në orën policore 200 euro

Hyn në fuqi l igji për pandeminë: 35 euro d ënimi për maskë, dalja në orën policore 200 euro

Hyn në fuqi l igji për pandeminë: 35 euro d ënimi për maskë, dalja në orën policore 200 euro

L igji për parandalimin dhe l uftimin e p andemisë COVI D-19 një ditë më parë është p ublikuar në Gazetën zyrtare, e që rrjedhimisht ka hyrë edhe në fuqi.Ligji për P andeminë ka 29 nene, ndërsa rregullon çështjen e parandalimit, menaxhimit dhe kontrollit të p andemisë COVI D-19.

Ky ligj po ashtu trajton masat për mbrojtjen nga p andemia COVI D-19, çështjen e testimit, d iagnozës dhe trajtimit, pastaj prezanton organet kompetente për shqiptimin e masave nd ëshkimore, çështjen e lëvizjes në oraret e përcaktuara, pastaj çështjen e aktiviteteve në ambiente private e publike, etj.Në Ligjin për P andeminë rregullohet edhe çështje e v aksinës k undër c oronavirusit.

Leave a Reply