GJERMANI/ Shqiptari d ënohet me B urg të Përjetshëm… E R ëndë ç’ka ndodhur

GJERMANI/ Shqiptari d ënohet me B urg të Përjetshëm… E R ëndë ç’ka ndodhur

GJERMANI/ Shqiptari d ënohet me B urg të Përjetshëm… E R ëndë ç’ka ndodhur

Gjy kata e Qa rkut Landau ne Gjermani ka dë nuar me he qje lirie të përjetshme një shqiptar nga Kosova, i aku zuar se i mori jeten gruas ne sy te femijes.
32 vjecari eshte gjy kuar f ajtor nga trupi gjy kues i cili ka pro vuar se ai i ka marre jeten të shoqes, shkruan dpa de.Trupi gj ykues e ka parë të pr ovuar se 32-vj eçari ka kryer a ktin ndaj pa rtneres se tij në ulësen e pasme të makinës së tij me tri të sht ëna

Astrit R. kishte gju ajtur Fitore R. (33 vj eçe) nënën e fëmijëve të tij 7 e 9 vj eç ndërsa po n giste makinën me sh pejtësi të plotë.Gjy qtarët e marrin xh elozinë e tij si mo tiv të ngarjes. Burri kishte tre më prej nda rjes nga p artnerja e tij dhe fëmijët.Po licia kishte gjetur v ikt imën në muajin shk urt me rastin e një k ontrolli të rru gor të bërë në rrethin e Germersheim-it. Kosovari në atë m oment kishte dalë nga makina, me mjet qitjeje në dorë.Burri i gjy kuar tashmë me dë nimin m aksimal në gjy qësinë gjermane, kishte edhe p recedente tjera gj yqsore. Ai kishte qenë i gjy kuar më parë për u shtrim të pr esionit e gr abitje. Për këto vepra ai kishte qenë gjy,kuar edhe me d ëbim nga Gjermania.

Leave a Reply