Erdogan sërish me tone të a shpra: Po ua them shumë qartë, kur të vijë m omenti do ta p ësojnë k eq

Erdogan sërish me tone të a shpra: Po ua them shumë qartë, kur të vijë m omenti do ta p ësojnë k eq

Erdogan sërish me tone të a shpra: Po ua them shumë qartë, kur të vijë m omenti do ta p ësojnë k eq

Nuk foli me emra, por iu drejtua të gjitha vendeve që i dalin ku ndër Turqisë për aks ionin e kërkimit të naftës dhe gazit në Mesdhe. I këshilloi të a nalizojnë aks ionet e f orcave të a rmatosura turke.

“Ata që nuk marrin vesh nga historia dhe duan të na heqin neve të drejtën në Mesdhe dhe Egje, do ta pranojnë të vërtetën. Ata që i dalin kundër Turqisë dhe nuk mendojnë për s igurinë e popullit të vet, po ua them shumë qartë, kam fr ikë se kur të vijë mom enti do ta p ësojnë k eq. Nuk pranojnë të ulen me ne në tryezë, por na kër cënojnë me us htarë të lo dhur dhe gj ysmak. Po e lë mënjanë his torinë. U këshilloj që të a nalizojnë mirë lëvizjet tona di plomatike dhe aks ionet ush tarake. Erdogan bëri një thirrje edhe për Bashkimin Europian.”

Leave a Reply