E pyetën për burrat që fIenë me burra/ EIvis Naçi i Ia të gjithë pa fjaIë me përgjigjen e tij..!

E pyetën për burrat që fIenë me burra/ EIvis Naçi i Ia të gjithë pa fjaIë me përgjigjen e tij..!

E pyetën për burrat që fIenë me burra/ EIvis Naçi i Ia të gjithë pa fjaIë me përgjigjen e tij..!

Ai u pyet nga Eno Popi se çfarë mendonte për Nur Warsame, imamin e parë h omoseksual i cili do të hapë në Australi xhaminë e parë miqësore me komunitetin LG BT.
Sipas Naçit, edhe imam, edhe h omoseksual nuk bën sens në fenë islame dhe në çdo fe tjetër, por ai e justifikoi këtë fakt me argu mentin se të gjithë bëjmë g abime dhe më kate.
Ndër të tjera Elvisi e cilësoi h omoseksualizmin si m ëkat të madh. Ai tha se qasja ndaj h omoseksualëve është vetëm duke i këshilluar ata, e jo duke sh arë apo ofe nduar.

Naçi u shpreh:

Është një risi. Normal që duket e çu ditshme sepse edhe imam edhe ho moseksual nuk bën sens në fenë isl ame. Në fenë isla me, por edhe në atë kr istiane, he breje etj., ho moseksualizmi është një m ëkat i madh. Por çdo njeri ka ga bime, sepse ne kalojmë në ek strem, ofe ndojmë sh ajmë e me radhë. Por ka një mesatare të artë. Në disa raste ne nuk e zbatojmë fjalën e Zotit dhe ky rast i h omoseksualitetit është një ga bim i madh në isl am dhe një imam që bën një g abim kaq të m adh nuk bën se ns. Gjërat nuk bëhen p ublike. Edhe unë kam m ëkatet e mia, por nuk ka përse të bëhet p ublike, sepse njerëzit h umbin besimin. Në i slam, atë që e quajmë g abim, ne mundohemi ta largojmë, jo ta promovojmë”.

Leave a Reply