E pabesueshme, Ja shteti që ofron Para nëse m artoheni me Vajzat e tyre

E pabesueshme, Ja shteti që ofron Para nëse m artoheni me Vajzat e tyre

E pabesueshme, Ja shteti që ofron Para nëse m artoheni me Vajzat e tyre

Për rr itjen e popullsisë së saj, qe veria islandeze ka marrë nismën për të s iguruar të ardhura mujore prej 1,800 d ollarë për çdo të huaj që hyn në m artesë të sh enjtë me një shtetase islandeze.

Ndërsa ideja tingëllon pak e sf orcuar, qëllimi i saj është për shkak se ishulli ka vetëm 320 mijë banorë, shumica janë 40 vj eç, kështu që popullsia është ndalur në rritje.

Ndaj është edhe shq etësimi i qeverisë në përpj ekjen për të kapërcyer “mu ngesën” e të rinjve në krijimin e një p rojekti për të rritur normën e lindjeve.

Masat e tilla nuk janë të reja, pasi edhe q everitë e Japonisë dhe Kanadasë kanë zbatuar pr ograme të ngjashme për shkak të plakjes së popullsisë.

Leave a Reply