Cilat janë vendet që po hezitojnë t’i heqin vizat Kosovës?

Cilat janë vendet që po hezitojnë t’i heqin vizat Kosovës?

Cilat janë vendet që po hezitojnë t’i heqin vizat Kosovës?

Nga disa b urime d iplomatike është dëgjuar se disa shtete të cilat he zitojnë të mbështesin liberalizimin e vizave për Kosovën –siç është rasti me Francën – kërkojnë një vlerësim të ri për të parë nëse Kosova vazhdon t’i përmbushë kushtet apo jo. Këto vende kanë disa v ërejtje në fushën e s undimit të li gjit dhe disa shqe tësime për numrin e az ilkërkuesve nga Kosova, i cili, ndonëse është i vogël, megjithatë ekziston, sidomos në Francë

Pa rlamenti Evropian po ashtu vazhdon të mbështesë l iberalizimin e vizave. Për më tepër, shumë deputetë të P arlamentit Ev ropian i janë drejtuar Presidencës Gjermane që të vendosë në rend dite dhe të s igurojë që edhe për qytetarët e Kosovës të h iqen vizat. Ata kanë rikujtuar se Kosova është vendi i vetëm në rajon që nuk e gëzon këtë të drejtë.

Leave a Reply