Besoni ose jo, kjo është bima që sh ëron k ancerin/ Sipas mj ekëve: Mos e konsideroni më si ba r të k eq

Besoni ose jo, kjo është bima që sh ëron k ancerin/ Sipas mj ekëve: Mos e konsideroni më si ba r të k eq

Besoni ose jo, kjo është bima që sh ëron k ancerin/ Sipas mj ekëve: Mos e konsideroni më si ba r të k eq

Sidoqoftë, hu lumtuesit nga Universiteti i Windsor në Kanadë kanë zbu luar se çaji i luleradhiqes i shk atërron qelizat kan ceroze.Edhe përse kjo bimë konsiderohet si b ari dhe asnjëherë nuk është e mirëpritur në kopshtet tona, ajo sjell shumë përfitime të mira sh ëndetësore.

Rrënjët e luleradhiqes kanë qenë f okusi kryesor i hul umtimit dhe hul umtuesit kanadezë kanë zbuluar se me të vërtetë që i shk atërron qel izat k anceroze për vetëm dy ditë.Veç kësaj, ja edhe disa të mira tjera që i sjell kjo b imë e mahnitshme: – Është di uretik i fu qishëm– Pastron më lçinë – Ndihmon me al ergjitë – Zvogëlon nivelet e kolesterolit në gj ak etj

Leave a Reply