Bën mrekulli tek këmbët dhe kycet tuaja : Kjo është përberja me kosto 0, e cila pregatitet në mënyrë tepër të shpejtë

Bën mrekulli tek këmbët dhe kycet tuaja : Kjo është përberja me kosto 0, e cila pregatitet në mënyrë tepër të shpejtë

Bën mrekulli tek këmbët dhe kycet tuaja : Kjo është përberja me kosto 0, e cila pregatitet në mënyrë tepër të shpejtë

Ënjtja e këmbëve dhe kyçeve mund të ndodhë për shk aqe të ndryshme. Një prej tyre është ak umulimi i lë ngjeve në inde, një pr oblem që njihet si edema pe riferale. Këmbët mund të enjten edhe si p asojë e një pro blemi me sist emin qar kullues, pr oblemi me ve shkat apo sistemin lim fatik.

Njerëzit, që qëndrojnë ulur gjatë, kon sumojnë shumë kripë apo veshin këpucë të ngushta janë të pre dispozuar të v uajnë nga ky pr oblem. Përdorimi i disa medi. kamenteve të caktuara dhe disa u shqimeve të përpu nuara e përk eqësojnë këtë gjendje.Sipas ag roëeb, ju mund ta tra jtoni këtë pro blem duke përdorur majdanozin.

Leave a Reply