Albin Kurti ”çon pesh” gjithë vendin nga deklarata e tij për FSK-në dhe ushtarët e SHBA-ve…

Ushtare, oficere dhe nenoficere te Ushtrise se Kosoves dhe Ushtrise se Shteteve te Bashkuara te Amerikes,

Ju per gezoj per gjithe angazhimin, vendos.merine dhe profesionalizmin qe treguat gjate ketij ushtrimi, qe eshte me ren.desi te posaçme per vendin tone.

Veçantia e ushtri.mit Defender 21, lidhet me faktin qe partneri yne strate gjik, Shtetet e Bashkuara te Amerikes, i dhane besimin vendit tone dhe Forces se Sigurise se Kosoves, qe per here te pare te mire prese nje pjese te ketij ushtrimi ne territorin e Republikes sone.

Pjese marrja e FSKse ne ushtrimin Defender 21 desh.mon qarte per synimin e vendit tone per te forme.suar nje ambient te sigurt dhe paqe.sor ne Evrope dhe me gjere.

Ushta rake te nderuar, Gjate ketij ush.trimi, ju keni shtyre kufijte me te skaj shem, kufizimet e juaja fi.zike dhe psikike, me te vetmin qellim qe te desh.moni para vetes, qytetareve dhe par.tnereve tane, qe Forca jone eshte e perkushtuar dhe e gat.shme per te mbrojtur sovranitetin dhe territorin e ven.dit tone dhe se çdo dite e me shume eshte duke arritur stan.dardet qe kerkohen per te qene pjese e struk.turave euro atlantike.

Te nde ruar oficere dhe nenoficere te Ushtrise se Shte.teve te Bashkuara, Ne emer te qeve.rise dhe qytetareve te Republikes se Kosoves, ju falen.deroj per angazhimin dhe perkrahjen qe dhate gja.te ketij ushtrimi per ngritjen e kapaciteteve luf tarake te Forces se Sigurise se Kosoves. Roli juaj ne kete ush.trim eshte nje hallke e zinxhirit te mbesh.tetjes se ShBAve per zhvillimin e ven.dit tone dhe ne veçanti per ngritjen e aftesive ushta.rake te Forces se Sigurise se Kosoves.

error: Alert: Content is protected !!