A po ju fishkëIIejnë veshët? Ja çfarë do të thotë bilbili që dëgjojmënë vesh duhet patjetër ta bëni këtë

A po ju fishkëIIejnë veshët? Ja çfarë do të thotë bilbili që dëgjojmënë vesh duhet patjetër ta bëni këtë

A po ju fishkëIIejnë veshët? Ja çfarë do të thotë bilbili që dëgjojmënë vesh duhet patjetër ta bëni këtë

Dëgjimi i një fishkëllimi të vazhdueshëm në vesh, tringëllimë në vesh, nuk është vetëm i bezd isshëm, por edhe një p engesë për pjesën tjetër normale të tr urit tonë.

Stu diuesit zbuluan or igjinën e këtij çrr egullimi që thuajse na ndodh të gjithëve dhe nuk dimë si ta spjegojmë.

Bilbilat që disa prej nesh vazhdimisht dëgjojnë në vesh, e cila quhet tringëllimë kro nike, fillon nga një z onë specifike e tr urit dhe i pe ngon ata që vua jnë prej saj të pus hojnë siç duhet.Hu lumtuesit në Universitetin e Illinois, të cilët analizuan tr urin e disa p acientëve me imazhe rezonancë funksionale, ishin në gjendje të kuptonin origjinën e tringëllimës në veshë.Ja se çfarë zb uluan dhe pse tringëllimi kronik mund të dë mtojë shëndetin e atyre që vu ajnë prej tij.

Leave a Reply