A e dini pse ju mpihen duart dhe këmbët/ Kur ta zbuloni do shkoni menjëherë te mjeku

A e dini pse ju mpihen duart dhe këmbët/ Kur ta zbuloni do shkoni menjëherë te mjeku

Me 1 mijë euro mund të bëheni me veturë të re: Çmimet e veturave në Gjermani bien “përtokë”

Mpirja e duarve dhe e këmbëve është një dukuri e zakonshme dhe nuk është specifike për një grup specifik njerëzish. Shumë njerëz e përjetojnë një përvojë të tillë duke hu mbur përkohësisht ndj enjën e pr ekjes, simptoma të tjera të tilla si ndjesi shpimi gjilpërash ose dh imbje.

Mpirja shk akton shqetësim të rë ndë, për shk ak të pranisë së një p roblemi ose dileme në trupin e njeriut, dhe ky fenomen shoqërohet me sistemin ne rvor në atë mënyrë stimulon ne rvat dhe bën që personi të pr eket nga një mp irje e dh imbshme, pra, ai pr oces shk aktohet nga sistemi n ervor dhe efektet që ndodhin në të, dhe është dëshmi e pranisë së një d efekti ne urologjik të natyrshëm në ato dhimbje që shoqërojnë ndjesi shpimi gjilpërash.

Leave a Reply