A do jetë i ft ohtë dhe me borë ky dimër? M eterologët b efasojnë me përgjigjen: Në juglindje të është parë një….

A do jetë i ft ohtë dhe me borë ky dimër? M eterologët b efasojnë me përgjigjen: Në juglindje të është parë një….

A do jetë i ft ohtë dhe me borë ky dimër? M eterologët b efasojnë me përgjigjen: Në juglindje të është parë një….

A do të jetë një dimër i mbushur me dëborë dhe me mot të fohtë? Ndoshta po. Disa studiues që st udiojnë ndryshimet kl imatike, kanë zb uluar një ano mali të ç ud itshme në një pjesë të veçantë të O qeanit Atla ntik.

Z onë e madhe e oq eanit midis Groenlandës jug-lindore dhe Islandës po sh ënohen t emperatura sipërfaqësore që janë dukshëm më të ulëta se mesatarja.

Sipas st udimit, kjo ano ma li me kalimin e kohës mund të ndryshojë qa rkullimin e t ermohali nes, që ndikon në dendësinë e ujit.

Nëse kjo prirje ohëse e kësaj pjese të Oq eanit Atlantik do të vijojë edhe në muajt dhe vitet e ardhshme do të kishte ef ekte edhe në Itali dhe rrjedhimisht edhe në vendin tonë duke marrë parasysh afërsinë gjeografike.

Nëse masat vazhdojnë, dimri i ardhshëm mund të jetë më i Fohtë dhe madje me dëborë.

Leave a Reply